Salgs- og leveringsvilkår

1. GENERELT
Jærtek`s standard salgs- og leveringsvilkår gjelder for leveransen med mindre annet er skriftlig avtalt. Tillegg til eller avvik fra Jærtek`s standard salgs- og leveringsvilkår må avtales skriftlig. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene. Tilbudt pris forutsetter samtidig tegning av Jærteks Serviceavtale.

Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn:

 1. Den generelle avtaleteksten går foran evt. vedlegg/bilag
 2. Jærtek`s leveransebeskrivelse i ordrebekreftelsen (eller deretter i tilbudet) går foran kundens kravspesifikasjon og/eller forespørsel
 3. Avtalte endringer går foran øvrige vedlegg

2. DEFINISJONER
2.1 Leveransen: Jærtek`s hovedytelse som beskrevet i tilbud/ordrebekreftelse, som Kunden skal motta

2.2 Levering: Det tidspunkt Kunden mottar Leveransen

2.3 Installasjonsdag: Den dag Jærtek ferdigstiller installasjon av avtalt Leveranse, og har gitt Kunden skriftlig melding om dette

2.4 Endringer: Endring av Leveransen eller avtalens forutsetninger slik at Leveransens karakter eller omfang blir annerledes.

3. BETALINGSBETINGELSER OG LEVERING
3.1 Kontraktssummen faktureres når Kunden har mottatt Jærtek`s Leveranse. Faktura forfaller til betaling pr 15 dager regnet fra fakturadato, dersom annet ikke er avtalt. Dersom annet ikke er avtalt, er alle priser oppgitt i NOK og ekskl. mva.

3.2 Hvis ikke annet er avtalt, skal risikoovergang for Leveranse skje i henhold til INCOTERMS 2020: EXW Jærtek`s forretningskontor. Dersom levering ikke kan finne sted som følge av forhold Kunden har ansvaret for plikter Jærtek å besørge lagerhold av varene inntil Kunden er klar til å motta leveransen, på Kundens risiko og regning.

3.3 Oppgitte priser forutsetter at arbeid skal skje innenfor vanlig arbeidstid (07:30-15:30 mandag-fredag). Reise faktureres per påbegynte time for reisetid etter gjeldende satser. I tillegg faktureres det kilometerpris fra første kjørte kilometer etter Statens satser. Kostnader for evt. ferger, tog, fly, bomavgift, parkering, diett o.l. belastes i tillegg. Tillegg for arbeid og reise utført mellom kl. 15.30 og 20.00 er 50 % av ordinær timepris. Tillegg for arbeid og reise utført etter kl. 20.00, på offentlige helligdager og i helger er 100 % av ordinær timepris

3.4 Ved for sen betaling har Jærtek krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Betalingsmislighold ut over 30 dager gir Jærtek rett til å heve inngått avtale med 30 dagers varsel. Hevingsretten bortfaller dersom forfalt beløp samt påløpte renter til og med betalingsdagen og eventuelle omkostninger betales før utløpet av sistnevnte 30-dagers-periode.

3.5 Jærtek har rett til å justere avtalt vederlag årlig etter SSB sin konsumprisindeks. I tillegg har Jærtek rett til å justere avtalt vederlag som følge av endringer i offentlige avgifter, toll, leverandørpriser, og øvrige endringer som får virkning for Jærtek`s kostnader i tilknytning til Leveransen.

3.6 Ved Endringer har Jærtek rett til å kreve endring av vederlag og/eller fremdriftsplaner. Jærtek skal varsle Kunden om slik endring innen rimelig tid. Dersom varsel uteblir, har Jærtek likevel rett til slik endring, dersom Kunden måtte forstå at det forelå en Endring.

3.7 Utover avtalt pris for Leveransen, skal tilleggs- og endringsarbeid faktureres etter medgått tid og materiell, med 10 prosent påslag, dersom ikke annet avtales særskilt eller partene er uenige om Leveransens arbeidsomfang.

3.8 Salgspant: Jærtek har eiendomsrett til Leveransen inntil full betaling, inkl. påløpte renter og omkostninger er betalt.

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED OG KUNDENS OPPLYSNINGSPLIKT
4.1 Kunden skal klargjøre installasjonssted, herunder, men ikke begrenset til, å besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilsluttningspunkt (herunder datanett), kjøle- og ventilasjonsanlegg i god tid før oppstart av Jærtek`s levering.

4.2 Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt og dette ikke skyldes forhold som Jærtek er ansvarlig for, representerer dette en Endring som Kunden måtte forstå, se punkt 3.6. Jærtek kan i tillegg kreve erstattet økonomisk tap som følge av manglende klargjøring mv.

4.3 Kunden plikter å tilrettelegge for Jærtek`s Leveranse, herunder sørge for at Jærtek gis nødvendig tilgang til lokaler, CNC maskiner, at originalprogrammer (inkl. installasjonsnøkler, serienummer og andre identifikasjoner som er nødvendige for å reinstallere programmer) blir tilgjengelige for Jærtek`s tekniske personell, at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart, at sikkerhetskopi av programmer og data foreligger, at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger, og at alle nødvendige godkjennelser fra tredjepart foreligger.

4.4 Kunden har risikoen for bygningsmessige arbeider, statisk elektrisitet eller andre forhold kan påvirke Leveransen utover et ordinært installasjonssted, og er ansvarlig for eventuelle merkostnader, om ikke slike forhold særskilt opplyses om før avtaleinngåelsen. Det samme gjelder hvis Kunden utøver uautorisert bruk eller vedlikehold, eller at Leveransen sammenfattes med øvrig utstyr fra Kunden.

5. GARANTI OG REKLAMASJON

5.1 Det foreligger feil ved Leveransen når Jærtek ikke har levert i henhold til avtalt ytelse, og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt.

Kunden skal gi en spesifisert reklamasjon skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet ble eller burde vært oppdaget. Gjøres ikke det, så bortfaller retten til å påberope seg feilen. Absolutt reklamasjonsfrist er 12 måneder fra Leveransen er levert, jf. punkt 2.1 og 2.2.

5.2 For standard utstyr og programvare fra underleverandør kan Kunden, med mindre annet er avtalt særskilt, ikke gjøre gjeldende mer omfattende rettigheter enn Jærtek har i sin avtale med underleverandøren eller som følger av underleverandørens alminnelige kundeavtaler. Slike vilkår er tilgjengelig for Kunden ved henvendelse til Jærtek. Som standard utstyr eller programvare regnes utstyr eller programvare som leveres etter underleverandørens spesifikasjoner uten tilpasninger.

5.3 Ved utbedring skal Kunden dekke frakt og forsikring tilknyttet transport av utstyret fra Kunden til den adresse Jærtek angir for utbedring/reparasjon dersom ikke annet avtales særskilt.

Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag – fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (07:30-15:30). Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter Jærtek`s ordinære timesatser. Jærtek har rett til utbedring via fjernstyring så langt leveransen gjør dette teknisk mulig.

5.4 Jærtek har ved reklamasjon av mangler rett til, etter eget valg, å foreta utbedring/reparasjon, omlevering, eller yte et forholdsmessig prisavslag.

5.5 Kunden har rett til å holde betaling tilbake, men bare det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følge av misligholdet. Manglende betaling er imidlertid ikke å anse som påberopelse av reklamasjon.

6. BRUKSRETT TIL PROGRAMVARE
Kunden får en ikke-eksklusiv bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programvaren. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk. Sikkerhetskopiert programvare kan ikke benyttes utover det avtalte formål, eller overlates i noen form til andre. For levert programvare vil de vilkår som følger av produsentens regulering av immaterielle rettigheter, ha direkte anvendelse også for denne avtalen, kopi av slike vilkår fås ved henvendelse til Jærtek.

7. KRENKELSE AV TREDJEMANNSRETT
Jærtek er overfor Kunden ansvarlig for at solgt programvare ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter (patent-, opphavsrett eller annen beskyttet immaterialrett) i det land hvor Leveransen skjer.

Jærtek svarer likevel ikke for krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter hvor;

 • Jærtek ikke uten ugrunnet opphold mottar varsel og får innsyn
 • Hvor krenkelsen skjer i andre land enn Leveransestedet
 • At krenkelsen skyldes at bruk av Leveransen avviker fra det avtalte, herunder at den benyttes sammen med Kundens øvrige utstyr eller programvarer, eller at Kunden har foretatt endringer i Leveransen
 • At Leveransen er foreskrevet eller spesifisert av Kunden

Viser det seg å foreligge en krenkelse av immaterielle rettigheter, skal Jærtek innen rimelig tid og etter eget valg;

 • Sikre Kunden rett til å fortsette bruksrett
 • Endre eller erstatte Leveranse slik at ytelsens karakter eller omfang ikke endres vesentlig,
  Heve avtalen mot å dekke Kundens økonomiske tap, begrenset etter punkt 8.

8. ERSTATNING
Partene kan bare kreve erstatning for direkte tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves, herunder, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapt besparelse, tap av data, krav fra tredjeparter.

For rammeavtaler kan erstatningskravet, for den enkelte leveranse (avrop eller bestilling) under rammeavtalen, ikke overstige det laveste av 50 % av verdien ekskl. mva. av den aktuelle leveransen eller rammeavtalens samlede årlige vederlag ekskl. mva.

For alle andre avtaler begrenses erstatningsansvar til avtalens verdi.

Det samlede ansvaret for samtlige erstatningskrav skal i alle tilfeller ikke overskride NOK 500 000.

9. TAUSHETSPLIKT
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter avtalens opphør, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

10. OFFENTLIGRETTSLIGE KRAV OG SIKKERHET

Partene er ansvarlige for å oppfylle offentligrettslige krav (lover, forskrifter, myndighetspålegg).

Partene skal til enhver tid iverksette og opprettholde forholdsmessige tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet i forbindelse med avtalen.

Partene skal dersom aktuelt, behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tids gjeldende personvernlovgivning.

11. FORCE MAJEURE
Ekstraordinær situasjoner utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle avtalte forpliktelser, og som etter alminnelig norsk rett regnes som «force majeure», skal varsles om overfor den andre part innen rimelig tid. Den rammede parts ytelser suspenderes så lenge situasjonen varer. Den andre parts motytelser suspenderes i samme tidsrom.

Partene kan bare avslutte avtalen hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager (kalenderdager), med 14 dagers varsel. Den enkelte part dekker egne kostnader knyttet til slik avslutning av avtaleforholdet. Kontraktsmessig levering før avtalen avsluttes skal betales for. Øvrige krav mot hverandre kan ikke fremmes som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelsen.

12. LOVVALG OG TVISTELØSNING
Enhver avtale med Jærtek reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkningen eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger. Fører ikke disse forhandlingene fram kan tvisten fremmes til avgjørelse ved domstolene. Verneting er Sør-Rogaland tingrett.